Ranvwa sou yon kontra pèmanan

Ranvwa sou yon kontra pèmanan

Èske revokasyon pèmèt sou yon kontra pèmanan?

Yon kontra pèmanan se yon kontra travay kote ou pa dakò sou yon dat fini. Se konsa, kontra ou dire endefiniman. Avèk yon kontra pèmanan, ou pa ka revoke byen vit. Sa a se paske yon kontra travay konsa fini sèlman lè oumenm oswa patwon w bay yon avi. Ou dwe respekte peryòd avi a ak lòt règ ki aplike nan yon pwosedi ranvwa. Anplwayè w la tou bezwen gen yon bon rezon. Anplis, bon rezon sa a pral gen pou evalye pa UWV la oswa tribinal sou-distri a.

Yon kontra pèmanan ka sispann nan fason sa yo:

 • Anile tèt ou dapre peryòd avi legal la, ou ka mete fen nan kontra pèmanan ou tèt ou toutotan ou obsève peryòd avi legal la. Men, sonje, si w bay demisyon w, an prensip, w ap pèdi dwa w pou resevwa benefis chomaj ak konpansasyon tranzisyon. Yon bon rezon pou demisyone se yon kontra travay ki siyen ak nouvo anplwayè w la.
 • Anplwayè a gen bon rezon pou mete fen nan kontra travay la, patwon ou a diskite yon bon rezon epi li ka pwouve li ak yon dosye revokasyon ki byen fonde. Li souvan eseye an premye si wi ou non revokasyon pa akò mityèl posib. Si w pa ka dakò ansanm, rezon ki fè w revokasyon an oswa UWV oswa tribinal sou-distri a ap deside sou demann ranvwa a. Men kèk egzanp rezon ki fè yo ranvwaye ki komen yo se:
 • rezon ekonomik yo
 • fonksyonman ensifizan
 • deranje relasyon travay
 • absans regilye
 • andikap alontèm
 • yon zak koupab oswa omisyon
 • refi travay
 • Revokasyon kanpe akòz konpòtman grav (strukturalman) si ou te yon move konduit seryezman (strukturalman), patwon w lan kapab rezime w. Panse ak yon rezon ijan, tankou fwod, vòl oswa vyolans. Si yo ranvwaye w san pèdi tan, patwon w lan pa bezwen mande tribinal soudistri a pèmisyon. Sepandan, li esansyèl ke yo te anonse revokasyon ou imedyatman epi yo te di ou rezon ijan an.

Pwosedi ranvwa ak yon kontra pèmanan

Lè patwon ou vle mete fen nan kontra travay ou pou yon tan endefini, li dwe gen rezon rezonab pou fè sa (sòf si yon eksepsyon aplike). Tou depan de rezon sa a pou ranvwaye, youn nan pwosedi ranvwa sa yo pral itilize:

 • Pa yon akò mityèl; byenke anpil moun pa reyalize li, negosyasyon prèske toujou posib nan yon pwosedi revokasyon. Antanke yon anplwaye, ou souvan gen plis soulajman lè yo sispann pa yon akò mityèl, paske ou ka enfliyanse tout dispozisyon yo epi yo mande apwobasyon ou. Vitès la, sètitid relatif sou rezilta a, ak ti kantite travay pwosedi sa a pran yo tou souvan rezon pou patwon ou chwazi sa a. Sa a enplike itilizasyon yon akò règleman. Èske ou te resevwa yon akò règleman? Si se konsa, toujou fè li tcheke pa yon avoka travay.
 • Atravè UWV la; yo mande ranvwa nan UWV pou rezon ekonomik biznis oswa andikap alontèm. Lè sa a, patwon w lan pral mande yon pèmi pou revokasyon.
 • Atravè tribinal sou-distri a, si de premye opsyon yo tou de pa posib/aplikab, patwon w lan pral kòmanse pwosedi ak tribinal sou-distri a. Answit, patwon w la ap mande tribinal soudistrik la pou l divòse kontra travay la.

Peman dispans ak yon kontra pèmanan

Fondamantalman, nenpòt anplwaye ki ranvwaye envolontèman gen dwa a yon alokasyon tranzisyon. Pwen an kòmanse se ke patwon ou inisye pou mete fen nan kontra travay ou. Sepandan, kèk eksepsyon ka rive tou de anplwayè ou ak tèt ou. Pa egzanp, ou p ap resevwa yon alokasyon pou tranzisyon si, daprè tribinal sou-distri a, ou te konpòte seryezman koupab. Lè sa a, tribinal sou-distri a ka omisyon alokasyon tranzisyon an. Nan sitiyasyon trè espesyal, tribinal soudistrik la ka bay alokasyon tranzisyon an malgre konduit koupab la.

Nivo konpansasyon tranzisyon

Pou detèmine kantite konpansasyon tranzisyon legal la, yo konsidere kantite ane sèvis ak kantite salè w.

Gen plas pou negosyasyon nan tout pwosedi yo.

Li bon pou konnen ke revokasyon se raman yon kontra fè. Nou kontan evalye sitiyasyon ou, epi eksplike chans ou yo ak pi bon etap yo pran.

Tanpri, pa rete nan limbo ankò; nou la pou ou.

Ou lib pou kontakte avoka nou yo nan info@lawandmore.nl oswa rele nou nan +31 (0)40-3690680.

Law & More